ผู้บังคับบัญชาในอดีต

ผู้บังคับบัญชาในอดีต
๑.ร้อยเอก ฟุสโก (Captain M.Fusco) ครูแตร กรมทหารแตรมะรีน พ.ศ.๒๔๒๑ - พ.ศ.๒๔๔๕

๑.ร้อยเอก ฟุสโก (Captain M.Fusco) ครูแตร กรมทหารแตรมะรีน พ.ศ.๒๔๒๑ - พ.ศ.๒๔๔๕

๒.นายเรือโทผู้ช่วย หลวงพิมลเสนี (หลำ) ผู้บังคับกองแตรวง พ.ศ.๒๔๔๕ - พ.ศ.๒๔๖๒

๒.นายเรือโทผู้ช่วย หลวงพิมลเสนี (หลำ) ผู้บังคับกองแตรวง พ.ศ.๒๔๔๕ - พ.ศ.๒๔๖๒

๓.ว่าที่เรือตรี สุทธิ์ ศรีชญา ผู้บังคับกองแตรวง พ.ศ.๒๔๖๒ - พ.ศ.๒๔๖๓

๓.ว่าที่เรือตรี สุทธิ์ ศรีชญา ผู้บังคับกองแตรวง พ.ศ.๒๔๖๒ - พ.ศ.๒๔๖๓

๔.นาวาตรี หลวงสนองกรรณไพเราะ ผู้บังคับกองแตรวง พ.ศ.๒๔๖๓ - พ.ศ.๒๔๖๙

๔.นาวาตรี หลวงสนองกรรณไพเราะ ผู้บังคับกองแตรวง พ.ศ.๒๔๖๓ - พ.ศ.๒๔๖๙

๕.เรือโท มานิต เสนะวีณิน ผู้บังคับกองแตรวง พ.ศ.๒๔๗๐ - พ.ศ.๒๔๗๑

๕.เรือโท มานิต เสนะวีณิน ผู้บังคับกองแตรวง พ.ศ.๒๔๗๐ - พ.ศ.๒๔๗๑

๖.เรือตรี หว่าง โชติบุตร์ ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๘๑

๖.เรือตรี หว่าง โชติบุตร์ ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๘๑

๗.นาวาเอก ภิญโญ พงษ์สมรวย หัวหน้ากองดุริยางค์ พ.ศ.๒๔๘๑ - พ.ศ.๒๕๐๑

๗.นาวาเอก ภิญโญ พงษ์สมรวย หัวหน้ากองดุริยางค์ พ.ศ.๒๔๘๑ - พ.ศ.๒๕๐๑

๘.นาวาตรี สมหมาย ศุขะพันธุ์ รรก.หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ - พ.ศ.๒๕๐๓

๘.นาวาตรี สมหมาย ศุขะพันธุ์ รรก.หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ - พ.ศ.๒๕๐๓

๙.นาวาตรี สำเร็จ นิยมเดช ทำการแทน หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๐๕

๙.นาวาตรี สำเร็จ นิยมเดช ทำการแทน หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๐๕

๑๐.นาวาโท ปรีชา ดิษยนันทน์ หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๕ - พ.ศ.๒๕๐๘

๑๐.นาวาโท ปรีชา ดิษยนันทน์ หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๕ - พ.ศ.๒๕๐๘

๑๑.นาวาโท สมหมาย ศุขะพันธุ์ หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๘ - พ.ศ.๒๕๐๙

๑๑.นาวาโท สมหมาย ศุขะพันธุ์ หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๘ - พ.ศ.๒๕๐๙

๑๒.นาวาโท สำเร็จ นิยมเดช หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๓

๑๒.นาวาโท สำเร็จ นิยมเดช หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๓

๑๓.นาวาเอก กิติ นาคะเกศ รรก.หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๔

๑๓.นาวาเอก กิติ นาคะเกศ รรก.หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๔

๑๔.นาวาเอก สำเร็จ นิยมเดช หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ.๒๕๑๗

๑๔.นาวาเอก สำเร็จ นิยมเดช หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ.๒๕๑๗

๑๕.นาวาเอก อดุง คชรินทร์ หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๐

๑๕.นาวาเอก อดุง คชรินทร์ หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๐

๑๖.นาวาเอก สมบัติ รัชฎา หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๒๐ - พ.ศ.๒๕๒๒

๑๖.นาวาเอก สมบัติ รัชฎา หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๒๐ - พ.ศ.๒๕๒๒

๑๗.นาวาเอก บัณฑิตย์ ชุณหะวัณ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๔ เมษายน ๒๕๒๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖

๑๗.นาวาเอก บัณฑิตย์ ชุณหะวัณ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๔ เมษายน ๒๕๒๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖

๑๘.นาวาเอก เจริญ อรัณยะนาค ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘

๑๘.นาวาเอก เจริญ อรัณยะนาค ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘

๑๙.นาวาเอก วรจิตต์ สิทธิโยธาคาร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒

๑๙.นาวาเอก วรจิตต์ สิทธิโยธาคาร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒

๒๐.นาวาเอก ประสาน จันทรัศมี ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาตม ๒๕๓๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๔

๒๐.นาวาเอก ประสาน จันทรัศมี ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาตม ๒๕๓๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๔

๒๑.นาวาเอก อุดม ขันตี ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕

๒๑.นาวาเอก อุดม ขันตี ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕

๒๒.นาวาเอก ชูศักดิ์ เอโกบล ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘

๒๒.นาวาเอก ชูศักดิ์ เอโกบล ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘

๒๒.นาวาเอก ชูศักดิ์ เอโกบล ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘

๒๒.นาวาเอก ชูศักดิ์ เอโกบล ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘

๒๓.นาวาเอก วีระพันธ์ วอกลาง ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒

๒๓.นาวาเอก วีระพันธ์ วอกลาง ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒

๒๔.นาวาเอก สมปอง สังข์สุวรรณ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔

๒๔.นาวาเอก สมปอง สังข์สุวรรณ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔

๒๕.นาวาเอก สรวงสรร พินทุสมิต ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗

๒๕.นาวาเอก สรวงสรร พินทุสมิต ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗

๒๖.นาวาเอก มนัสวี บูรณพงศ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

๒๖.นาวาเอก มนัสวี บูรณพงศ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

๒๗.นาวาเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

๒๗.นาวาเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

๒๘.นาวาเอก พิสิทฐิ์ ทองดีเลิศ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

๒๘.นาวาเอก พิสิทฐิ์ ทองดีเลิศ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

๒๙.นาวาเอก นันทพล มาลารัตน์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๒๙.นาวาเอก นันทพล มาลารัตน์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๓๐.นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๓๐.นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๓๑.นาวาเอก ณัฐ รัชกุล ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๓๑.นาวาเอก ณัฐ รัชกุล ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๓๒.นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓๒.นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓๓.นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓๓.นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓