ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก

พฤทธิธร สุมิตร

ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

นาวาเอก

อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ

รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

นาวาเอก

ศุภกร แตงน้อย

นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ

นาวาเอก

ชุมพล วาราชนนท์

นายทหารฝ่ายเทคนิคการดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

-->